วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน ๑ กข ๘๖๑๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๘๓๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถส่วนกลาง ตท ๒๔๕๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข แก่แกนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงเดือนธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ 2/2565 (ช่วงเดือนธันวาคม 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง