วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ช่วงวันที่ ๓ มกราคม - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ช่วงวันที่ ๓ มกราคม - วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี (บ้านนางประจวบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ บ้านราษฎร์ประสงค์ ซอยสุรพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำตรายาง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ ๑ ชุมชนอยู่ดีมีสุข เลียบคลองชลประทาน (ฝั่งซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ๑๕ เส้นบ้านนางแสนสวย ชูเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง