วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ โคกตลาด ซอยเดือนฉาย บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองตะคลอง ถึงถนนสายบ้านบุ - ลองตอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กล ๗๕๓๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง หมู่ 7 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุพัฒนา หมู่ 8 ถนนปู่ตาสามัคคี ช่วงที่ 2 ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.พ. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๘๓๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง