วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสายหนองตะคลอง ถึงถนนสายบ้านบุ - ลองตอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. และก่อสร้างรางระบายน้ำ โคกตลาด ซอยเดือนฉาย บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โครงการสนับสนุนส่งเสริมและนันทนาการ (สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาศูนย์กีฬาหมู่บ้าน/ตำบล) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางตามโครงการอบรมศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง