วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากทำนบ หมู่ 4 ไปสามแยกบ้านนางสาวประนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดิน ซอยคลองควาย หมู่ที่ ๔ ชุมชนโพธิ์แสนสุข ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬา ธงประจำเทศบาล และธงประจำทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาประจำปีเทศบาลตำบลตลาด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง