วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากทำนบ หมู่ 4 ไปสามแยกบ้านนางสาวประนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ ๘ ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาพัฒนา๑/๑ ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด หมู่ ๓ ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยศาลปู่ตา ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด หมู่ ๓ ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี บ้านนายสาท ช่วงที่ ๑ ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านตลาด หมู่ ๓ ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอย ๕ เส้นบ้านผู้จัดการพิจิตร ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยศูนย์การเกษตร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ จากทำนบ หมู่ 4 ไปสามแยกบ้านนางสาวประนอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยศูนย์การเกษตร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง