วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอยศูนย์การเกษตร 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)