วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนราษฎร์สามัคคี (บ้านนายชวน ถางโพธิ์ ไปคลองชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนบ้านราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนหนองตะคลองร่วมใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนบ้านราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ชุมชนหนองตะคลองร่วมใจ
24  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาสามัคคี 2 ฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัด งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง