วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาพัฒนาสามัคคี 1 ฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านกระฉอด หมู่ 5 ชุมชนกระฉอดสามัคคี ซอยวัดบำรุงธรรมบริเวณย่าโม - ชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์พาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน งธ ๖๕๒๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน (เหมืองเกสร)
31  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านตลาด หมู่ ๓ ชุมชนตลาดราษฎร์สามัคคี เส้นศาลตาปู่บ้านตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาสามัคคี 2 ฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามโครงการเฝ้่าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง