วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์ประสงค์ - หนองตะคลอง (ช่วง 1+900 ถึง 2+096) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดี 6 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 (ช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดโคกตลาด 5 หมู่ที่ 1 บ้านบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดี 6 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)