วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ซอยจากบ้าน จ่าเขียวถึงหน้าโรงงานอดุลย์ไทย หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและชนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ถึงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ (ช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - เดือนตุลาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอฟฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสี่แยกโรงปลาร้า ไปถนนลาดยาง สายบ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาสามัคคี 2 ฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)