วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนนหินคลุกบริเวณเลียบคลองชลประทาน LMC ข่อยงามฝั่งขวาบริเวณตั้งแต่ถนนสาย ฉ ไปบ้านวังหินตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน ยก ๙๑๔๘ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านตลาด ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี เส้นบ้านนายดอกดิน โสพรหมมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอฟฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสี่แยกโรงปลาร้า ไปถนนลาดยาง สายบ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ชุมชนราษฎร์สามัคคี (บ้านนายชวน ถางโพธิ์ ไปคลองชลประทาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง