วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ชุมชนปู่ตาร่วมใจพัฒนา ซอยปู่ตาพัฒนาสามัคคี 1 ฝั่งขวา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน จงง ๕๐๗ นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง