วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ส.ค. 2566
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ๓ ขวบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 87-6385 นครราชสีมา (กองสาธารณสุและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตลาด หมู่ ๓ ชุมชนโนนทัพม้าสามัคคี ซอยโนนทัพม้าสามัคคี ๑๒/๑ (ต่อถนนเดิม) ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. บ้านราษฎร์ประสงค์ หมู่ 6 ซอยจากบ้าน จ่าเขียวถึงหน้าโรงงานอดุลย์ไทย หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)