วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานวางแผนสถิติและวิชาการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2566
จ้างเหมารถตู้โดยสารไม่ประจำทาง (รถตู้เช่าเหมา) พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง