วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดี 6 หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตท ๒๔๕๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มิ.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุตามโครงการเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหนองหอยสามัคคี 1 (ช่วง 2+686 ถึง 2+785) หมู่ที่ 6 บ้านราษฎร์ประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดโคกตลาด 5 หมู่ที่ 1 บ้านบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)