วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัมนาการเด็ก(รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ซอยประชารัฐ 13
13  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 11 บ้านบุ หมู่ที่ 1
13  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1
13  ก.ย. 2566
โครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย กศน. บ้านบุ หมู่ที่ 2
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง