วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 11 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก พนักงานผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตลาด
4  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง เทศบาลตำบลตลาด
4  ต.ค. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัสท์ติกกรีต บ้านบุ หมู่ที่ 1 ซอยอยู่ดีมีสุข 7,8,9
4  ต.ค. 2566
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 ซอยหนองตะคลองร่วมใจ 2
4  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 2 ซอยประชารัฐ 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5
4  ต.ค. 2566
โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด
4  ต.ค. 2566
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง