วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ผ้าม่านและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 11 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กล ๗๕๓๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดทรายกรองน้ำประปา และท่อก้างปลาถังกรองน้ำระบบประปาบ้านตลาด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ซอยประชารัฐ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ ๔๔๗๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง