วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย กศน. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนี่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่วงวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
จ้างที่ปรึกษาสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถขุดหน้าตักหลัง หมายเลขทะเบียน ตท ๒๔๕๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย กศน. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ต.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ซอยประชารัฐ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง