วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๔๕๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย กศน. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านบุ หมู่ที่ 2 ซอยประชารัฐ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กล ๗๕๒๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 11 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)