วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ช่วงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๑๔ พฤษภาคม -๕๖๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ช่วงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงและอุปกรณ์สะท้อนแสงรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขและส่ิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาเวที พร้อมเครื่องเสียง (บนเวที) ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างเหมาทำกระทงกลาง พร้อมติดตั้งไฟประดับ ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง