วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๗๒๕๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอยู่ดีมีสุข 1 บ้านบุ หมู่ที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์รถขุดหน้าตักหลัง หมายเลขทะเบียน ตท ๒๔๕๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (งานกิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถโดยสารรับจ้างไม่ประจำทางปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขแก่แกนนำชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง