วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานระดับก่อนวัยเรียนและปฐมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายและประตูสำนักงานเทศบาลตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๘๓๒๓ นครราชสีมา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๖๓๘๕ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง