วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.153-06 ซอยกระฉอดสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านกระฉอด ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.153-14 สายบ้านหนองตะคลอง หมู่ที่ 7 บ้านหนองตะคลอง ตำบลตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ หมู่ที่ 2 ซอยประชารัฐพัฒนา 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยอยู่ดีมีสุข 3,4 หมู่ที่ 1 บ้านบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านบุ หมู่ที่ 1 ซอยอยู่ดีมีสุข 7,8,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดโคกตลาด 5 หมู่ที่ 1 บ้านบุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง