สำนักงานเทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.talad.go.th


 


โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน ประจำปี 2558


               ด้วยชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาด  ได้จัดทำโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนาสุขภาพชุมชน  เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอย  และปัญหาภาวะโลกร้อน  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  ได้มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง  และเพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอยล้นเมือง  ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่  ๑๔  มีนาคม ๒๕๕๘  โดยมีการจัดกิจกรรมรับบริจาคขยะรีไซเคิล  และทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  ณ  ที่ทำการธนาคารขยะรีไซเคิล  (ศาลา  SML  บ้านบุ  หมู่ที่  ๒  ตำบลตลาด)

*กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาด*